XİDMƏTLƏR

ƏSAS / XİDMƏTLƏR

Multimodal da??malar

Multimodal da??malar müxt?lif n?qliyyat növl?rinin köm?yi il? bir müqavil? hüdudlar?nda h?yata keçiriril?n yük da??malar?d?r. Bel? ki, kombin? edilmi? da??ma zaman? eyni zamanda avia, d?mir yolu, d?niz v? avtomobil n?qliyyat? istifad? edil? bil?r.
Multimodal da??man?n ?sas üstünlüyü ondan ibar?tdir ki, onu bir n?qliyyat – ekspedisiya ?irk?ti h?yata keçirir.
Dem?li, xidm?tin d?y?ri, optimal mar?rutun haz?rlanmas? v? mübahis?li m?s?l?l?rin h?lli vaxt? azal?r. Yükün da??nmas?na v? qorunmas?na gör? tam maliyy? v? hüquqi m?suliyy?ti d? bir ?irk?t da??y?r.
Bu gün m?hz multimodal da??ma say?sind? biz n?qliyyat vasit?l?rini savadl? ??kild? birl??dirm?kl? v? bu zaman mü?t?rinin zaman v? maliyy? x?rcl?rini azaldaraq “qap?dan qap?ya” çatd?rma prinsipini h?yata keçirm?y? qadirik. Kombin? edilmi? yük da??mas? yükü dünyan?n ist?nil?n nöqt?sin? çatd?rma?a v? onu bilavasit? alana verm?y? imkan