MÜŞTƏRİLƏRİMİZ

ƏSAS / MÜŞTƏRİLƏRİMİZ

?irk?timiz bir çox Avropa da??y?c?lar? il? uzunmüdd?tli i?güzar ?laq?l?r? malikdir. Gürcüstan, Az?rbaycan, Litva, Pol?a, Almaniya, ?taliya v? dig?r ölk?l?rin n?qliyyat mü?ssis?l?ri il? d?qiq qar??l?ql? ?laq?l?rin qurulmas? ?sas?nda, sizin üçün Avropan?n anbar terminallar?nda yükl?rin yükl?nm?si, anbarla?d?r?lmas?, qabla?d?r?lmas?, gömrük r?smil??dirilm?si üzr? xidm?tin t??kil edilm?sin? imkan verir.

BİZİM MƏQSƏDİMİZ

H?r bir m�?t?riy? f?rdi yana?ma v? �evik tarif siyas?ti